2005.22.12. Daugavpils pilsētas domes sēdes darba kārtība

Daugavpils pilsētas domespriekšsēdētāja Rita Strode sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi2005.gada 22.decembrī plkst.1400Domes Mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1un izsludina šādu darba kārtību:
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Ziņotājs
1. Par Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas nolikuma grozījumiem un reģistrāciju Pašvaldības policijas priekšnieks V.Gudakovskis
2. Par Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas darba samaksas nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšanu
3. Par Latgales Centrālās bibliotēkas nolikuma, Latgales Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumu un Latgales Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā Centrālās bibliotēkas direktore J.Šapkova
4. Par Daugavpils pilsētas domes darba plānu 2006.gada janvārim Domes lietu pārvaldniece H.Soldatjonoka
5. Par izmaiņām pastāvīgo komisiju sastāvā
6. Par Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” apstiprināšanu Juridiskā departamenta vadītajs V.Petrovs
7. Par Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu Juridiskā departementa Tiesiskās uzraudzības nodaļas juriste M.Dimitrijeva
8. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi” Administratīvas komisijas priekšsēdētāja A.Kokina
9. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Daugavpils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”
10. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības zemes gabalu uzskaiti Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems
11. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
12. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības zemesgabalu nodošanu privatizācijai
13. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu atsavināšanu
14. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 8 domājamo daļu atsavināšanu
15. Par zemesgabala 577 m2 platībā ar nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500-015-4521 Daugavpilī, Randenes ielā 12A atsavināšanas pabeigšanu
16. Par zemesgabala 1597 m2 platībā ar nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500-005-2303 Daugavpilī, Kastaņu ielā 5 atsavināšanas pabeigšanu
17. Par zemesgabala Daugavpilī, Jelgavas ielā 1K apmaksas termiņa pagarināšanu un izmaiņām maksāšanas līdzekļos atlikušajai pirkuma maksas daļai
18. Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Lattelekom”
19. Par zemes gabala, kadastra Nr.0500-016-0405, Daugavpilī, Ķieģeļu ielas rajonā, artēziskā aka “Kalkūni” platības un robežu plāna apstiprināšanu
20. Par zemesgabala Daugavpilī, Asteru ielā 23 pārdošanu Jevgeņijam Korsakam
21. Par zemesgabala Daugavpilī, Asteru ielā 56 pārdošanu Innai Viļčevskai
22. Par zemesgabala Daugavpilī, Dravnieku ielā 136R pārdošanu Antoņinai Deņisevičai
23. Par nodokļu parādu dzēšanu Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece
24. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam
25. Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem Pilsētas attīstības departamenta Investīciju un komercnodaļas vadītājas vietnieks V.Ņevedomskis
26. Par telpu nomas maksas likmes samazināšanu Neapdzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs A.Jegorovs
27. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.56 “Par Daugavpils pilsētas ārkārtējo situāciju operatīvās komisijas sastāvu” Civilaizsardzības organizators V.Ruskuls
28. Par Daugavpils pilsētas Ledus skolas maksas pakalpojumu cenu grozījumiem Ledus skolas direktore R.Medika
29. Par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļas vadītāja I.Stoļarova
30. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 27.janvāra lēmumā Nr.63 “Par zemes gabala iedalīšanu nomā SIA “POLS D”” Būvvaldes vadītāja p.i. J.Isakova
31. Par adrešu piešķiršanu
32. Par patapinājuma līguma noslēgšanu Sociālo lietu pārvaldes direktore Ž.Kulakova
33. Par personu iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Dzīvokļu nodaļas vadītāja M.Liniņa
34. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu un īres līguma pagarināšanu sociālajā mājā Šaurā iela 28
35. Par ievietošanu un uzturēšanās līguma pagarināšanu sociālajā patversmē Šaurā iela 23
36. Par sociālā dzīvokļa statusu Sociālo lietu pārvaldes direktore Ž.Kulakova

Автор: Daugavpils

Автор: Xadrian
Добавлено: 25.05.2016 12:35
0

Tha'ts going to make things a lot easier from here on out.

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha