Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde11/06/07

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētāja Rita Strode sasauc

Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2007.gada 14.jūnijā plkst. 14.00

Domes mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:Nr.

p.k. Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2006.gada publiskā pārskata apstiprināšanu Izpilddirektora vietniece, Pilsētas attīstības departamenta vadītāja I.Goldberga2. Par Daugavpils pašvaldības civilās aizsardzības komisijas izveidošanu

Domes civilaizsardzības organizators V.Ruskuls

3. Par Daugavpils pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu

4. Par grozījumiem Sporta centra Daugavpils ledus pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam Sporta centra Daugavpils ledus direktors V.Drelings5. Par grozījumiem Sporta centra Daugavpils ledus ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam6. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ledus halle” likvidācijas pabeigšanu7. Par grozījumiem Jaunatnes lietu nodaļas speciālajā budžetā Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja I.Teikmane8. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

Daugavpils 5.pamatskolas direktors A.Gržibovskis

9. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu Juridiskā departamenta vadītājas vietnieks R.Golovans10. Par atbalstu projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, 2.kārta” Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece11. Par zemes nomas līguma slēgšanu

12. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

13. Par automašīnas nodošanu Daugavpils pašvaldības iestādes Latviešu kultūras centra bilancē Vispārējās nodaļas vadītāja I.Lauska

14. Par mikroautobusa nodošanu Kultūras nodaļas bilancē15. Par mikroautobusa nodošanu Poļu kultūras centra bilancē16. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems17. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

18. Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500-008-1003 Daugavpilī, Aveņu ielā 39A privatizācijas pabeigšanu19. Par zemesgabala Daugavpilī, Strautu ielā 6 pārdošanu Jeļenai Labonarskai20. Par zemesgabala Daugavpilī, Dāliju ielā 32 pārdošanu Genadijam Bogdanovskim21. Par zemesgabala Daugavpilī, Dāliju ielā 108 pārdošanu Vasilijam Vasiļjevam22. Par zemesgabala Daugavpilī, Dravnieku ielā 110A pārdošanu Innai Jermolajevai23. Par zemesgabala Daugavpilī, Senlejas ielā 39, pārdošanu Nataļjai Jerjomenko24. Par zemesgabala Daugavpilī, Narcišu ielā 23, pārdošanu Irinai Sevrjukovai25. Par zemesgabala Īrisu ielā 23, Daugavpilī, pārdošanu Olgai Inkinai26. Par zemesgabala Vīnogu ielā 22, Daugavpilī, pārdošanu Valentīnai Maculevičai27. Par zemesgabala Balvu ielā 1C, k-2, garāžā Nr.29, Daugavpilī, pārdošanu Valentīnai Mordasovai28. Par zemesgabala Daugavpilī, Aizpilsētas ielā 28 pārdošanu

29. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500-001-7714 Daugavpilī, Raiņa ielā 26A, garāžas Nr.10 izsoles noteikumu apstiprināšanu30. Par dzīvojamās mājas Daugavpilī, Miera ielā 48 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Domes izpilddirektora vietnieks V.Kononovs

31. Par Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.28 “Daugavpils pašvaldības sociālie pabalsti” grozījumu

Sociālo lietu pārvaldes direktores vietniece B.Siliņa32. Par atbalstu projektam “Daugavpils pilsētas sociālās atstumtības riska grupu motivācijas programmas izstrāde un īstenošana Sociālajā patversmē”33. Par agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja I.Kokina34. Par 2006.gada 12.oktobra lēmuma “Par adrešu piešķiršanu” koriģēšanu35. Par adrešu piešķiršanu un agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu36. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu vajadzībām Zemes sektora vadītāja v.i. R.Šmakova37. Daugavpils pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem38. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu uz sakņu dārziem

Автор: Daugavpils

Автор: Katherine
Добавлено: 27.05.2016 14:08
0

I seaechrd a bunch of sites and this was the best. http://dstdrcf.com [url=http://pnrygrpug.com]pnrygrpug[/url] [link=http://pyvkvnoqxj.com]pyvkvnoqxj[/link]

Автор: Dayana
Добавлено: 27.05.2016 07:34
0

The purachses I make are entirely based on these articles.

Автор: Patience
Добавлено: 25.05.2016 17:30
0

Clear, infiamrtove, simple. Could I send you some e-hugs?

Автор: Deandra
Добавлено: 25.05.2016 14:31
0

com os 3 zagueiros, sandro e guina, ele pode ser uma saída de cadenciar o jogo, ele já passa o jogo todo caido na ala mem3sRo0; acho que com esse esquema ele estaria mais protegido

Автор: Giggles
Добавлено: 25.05.2016 13:32
0

Daily Beast has been building buzz since early summer and is owned by Barry Die17rRll;s Internet enterprise, InterActive Corp. The e-zine, which

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha